• Objavljen Pravilnik o transfernim cijenama
  • O B A V J E Š T E NJ E – FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
  • Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
  • Izmjene i dopune Pravilnika o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad i Uputstva o postupku obrade zahtjeva za povrat isplaćene naknade plaće u TK
  • FinTech: Katalog VIVAX klima uređaja 2015
  • BiH: Uputstvo o preduzimanju mjera osiguranja u postupku registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • RS: Uputstvo za podnošenje poreske prijave za posebnu republičku taksu i Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade
  • Izmjena uplatnog računa za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo
Show More Posts

INTERNET

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.