Računovodstvo

FinTech Računovodstvo nudi klijentima računovodstvene usluge, knjigovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, usluge finansijske edukacije i poslovni konsalting.

FinTech d.o.o. nudi sledeće računovodstvene usluge:

 • vođenje glavne knjige
 • vođenje proizvodnog knjigovodstva
 • vođenje blagajne
 • obrada izvoda
 • kalkulisanje cijena proizvoda i robe
 • obavljanje platnog prometa
 • obrada plata zaposlenih
 • prijava i odjava radnika
 • obračun i prijava PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, taksi i drugih doprinosa
 • izrada finansijskih izvještaja
 • popunjavanje statističkih izvještaja
 • arhiviranje dokumentacije
 • edukacija klijenata povodom novih propisa
 • obrada kreditne dokumentacije
 • korištenje internet knjigovodstvenog servisa: pregled glavne knjige, izvoda, evidencija robnog i materijalnog knjigovodstva (softverski paket Line.Sys)
 • ostali poslovi koji proističu iz Zakona o računovodstvu i drugih zakonskih akata.

Nova dimenzija savremenog poslovanja sa jasnim ciljevima i posebnim pogodnostima koje Vam FinTech nudi, jak su motiv i pokretačka snaga za učvršćivanje sadašnjih partnerstava kao i za sve nove poslovne poteze u kojima se prepoznajete.

 

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.