MSR MSFI

Odluka o objavljivanju MFSI i MRS
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI (MRS)
MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja
MRS 2 Zalihe
MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima
MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške
MRS 10 Događaji nakon izvještajnog perioda
MRS 11 Ugovori o izgradnji
MRS 12 Porezi na dobit
MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema
MRS 17 Najmovi
MRS 18 Prihodi
MRS 19 Primanja zaposlenih
MRS 20 Računovodstvo državnih davanja i objavljivanje državne pomoći
MRS 21 Efekti promjena kurseva stranih valuta
MRS 23 Troškovi pozajmljivanja
MRS 24 Objavljivanje povezanih strana
MRS 26 Računovodstvo i izvještavanje planova penzionih primanja
MRS 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji
MRS 28 Ulaganja u pridružene subjekte
MRS 29 Finansijsko izvještavanje u hiperinflacionim ekonomijama
MRS 31 Udjeli u zajedničkim poduhvatima
MRS 32 Finansijski instrumenti: prezentacija
MRS 33 Zarade po dionici
MRS 34 Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine
MRS 36 Umanjenje vrijednosti sredstava
MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
MRS 38 Nematerijalna sredstva
MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
MRS 40 Ulaganja u nekretnine
MRS 41 Poljoprivreda
MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (MSFI)
MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja
MSFI 2 Plaćanja po osnovu dionica
MSFI 3 Poslovna spajanja
MSFI 4 Ugovori o osiguranju
MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje
MSFI 6 Istraživanje i procjena mineralnih resursa
MSFI 7 Finansijski instrumenti: Objavljivanje
MSFI 8 Poslovni segmenti

 

Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja
IFRIC 1 Promjene u troškovima demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sličnih obaveza
IFRIC 2 Udjeli članova u zadružnim subjektima i slični instrumenti
IFRIC 4 Utvrđivanje da li sporazum sadrži najam
IFRIC 5 Udjeli u fondovima za demontažu, uklanjanje, obnavljanje i sanaciju okoline
IFRIC 6 Obaveze koje proizlaze iz učestvovanja na specifičnim tržištima – Otpad električne i elektronske opreme
IFRIC 7 Primjena prepravljanja prema MRS 29 – Finansijsko izvještavanje u hiperinflacionim ekonomijama
IFRIC 8 Djelokrug MSFI-ja 2
IFRIC 9 Ponovna procjena ugrađenih derivativa
IFRIC 10 Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine i umanjenje vrijednosti
IFRIC 11 Transakcije trezorskim dionicama i dionicama grupe
IFRIC 12 Sporazumi o koncesijama za usluge
IFRIC 13 Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca
IFRIC 14 MRS 19 – limiti povezani sa sredstvima planova definisanih primanja, minimalna potrebna finansijska sredstva i njihova interakcija
IFRIC 15 Ugovori o izgradnji nekretnina
IFRIC 16 Zaštita neto ulaganja u inostrano poslovanje
IFRIC 17 Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima
IFRIC 18 Prijenos imovine s kupaca
SIC-7 Uvođenje eura
SIC-10 Državna pomoć – bez određene povezanosti sa poslovnim aktivnostima
SIC-12 Konsolidacija – subjekti posebne namjene
SIC-13 Zajednički kontrolisani subjekti – nenovčani ulozi poduhvatnika
SIC-15 Operativni (poslovni) najmovi – poticaji
SIC-21 Porez na dobit – nadoknađivanje revalorizovanih sredstava koja se ne amortizuju
SIC-25 Porez na dobit – promjene u poreznom tretmanu subjekta ili njegovih dioničara
SIC-27 Procjena sadržaja transakcija uključujući pravni oblik najma
SIC-29 Sporazumi o koncesijama za usluge: objavljivanje
SIC-31 Prihod – nenovčane transakcije koje uključuju usluge oglašavanja
SIC-32 Nematerijalna imovina – troškovi web stranica

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.