Modul 5

NIVO: Napredni NAZIV: Praktična primjena poreznih propisa
1. CILJ PREDMETA Modul „Praktična primjena poreznih propisa“ je namijenjeno svim polaznicima koji su zainteresovani za savladavanje pravila funkcionisanja sistema direktnih poreza u FBiH i indirektnih poreza u BiH.Cilj edukacije je da polaznici ovladaju osnovnim pravilima funkcionisanja poreznog sistema direktnih poreza u FBiH i indirektnih poreza u BiH nakon čega će moći samostalno donositi odluke u pogledu primjene poreznih propisa i sastavljanja poreznih prijava.
2. OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE a) Porez na dohodak i doprinosi
–  Zakonski okvir oporezivanja dohotka;
–  Oporezivanje nesamostalne djelatnosti – porez na dohodak i doprinosi;
–  Kategorije koje se izuzimaju od oporezivanja ili su oslobođene;
–  Oporezivanje samostalne poduzetničke i drugih samostalnih djelatnosti (isplate po osnovu Ugovora o djelu i Ugovora o autorskom djelu);
–  Oporezivanje dohotka od imovine i kapitala;
–  Porezne prijave u sistemu poreza na dohodak i sistemu doprinosa;
–  Podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak;
–  Praktično vježbanje primjene propisa o oporezivanju dohotka;b) Porez na dobit
–  Zakonski okvir oporezivanja dobiti;
–  Nepriznati rashodi u poreznom bilansu;
–  Neoporezivi prihodi u poreznom bilansu;
–  Porezna umanjenja i olakšice;
–  Izrada Poreznog bilansa i podnošenje Prijave poreza na dobit;
–  Praktično vježbanje primjene propisa o oporezivanju dobiti;c) Porez na dodanu vrijednost
–  Zakonski okvir oporezivanja dodane vrijednosti;
–  Obveznici i neobveznici PDV-a;
–  Oporezivi i neoporezivi promet i usluge;
–  Uvoz i izvoz dobara u sistemu PDV-a;
–  Usluge u sistemu PDV-a;
–  Vođenje poreznih evidencija (KUF i KIF PDV evidencije);
–  Sastavljanje PDV prijave;
–  Sastavljanje izmijenjene PDV prijave;
–  Praktično vježbanje primjene propisa o porezu na dodanu vrijednost;
2.1. REZULTATI OBUKE Nakon stečenog znanja iz oblasti direktnih poreza u FBiH i indirektnih poreza u BiH svaki polaznik će moći da obavlja samostalno poslove iz ove oblasti.
3. TRAJANJE OBUKE 10 sedmica / 20 dana po tri časa / ukupno 60 časa:d)   Porez na dohodak (25 časova);
e)    Porez na dobit (10 časova);
f)    Porez na dodanu vrijednost (25 časova);
4. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

4.1.Način izvođenja nastave 1. predavanje – teorijski dio                       40%
2. vježbe                                                     40%

 

3. diskusije                                                 20%

Učešće u ocjeni (%)

4.2. Sistem ocjenjivanja 1.Ispit                                                       80%
2.Zadaća                                                   15%
3.Prisustvo obuci                                        5%
5.LITERATURA
  • Priručnik “Primjena poreznih propisa”
  • Prezentacije predavača + zadaci sa rješenjima u elektronskoj formi

 

6. CIJENA 600,00 KM sa PDV-om
7. NAPOMENA Ova obuka ne podrazumijeva posjedovanje određenog nivoa predznanja.

Prijave su u toku. Sve informacije možete dobiti na www.abcknjigovodstvo.com ili na:

Za obuku u Sarajevu
FEB dd
Tel: 033/215-802
e-mail feb@feb.ba
www.feb.ba
Za obuku u Zenici 
CHRONOS doo
Tel: 032/202-580
e-mail: chronos@bih.net.ba
www.chronoszenica.com
Za obuku u Tuzli
FinTech doo
Tel: 035/631-111
e-mail: info@fintech.ba
www.fintech.ba

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.