Modul 2

NIVO: Napredni NAZIV:  Napredno računovodstvo
1. CILJ PREDMETA Modul „Napredno računovodstvo“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje naprednih znanja i vještina iz oblasti računovodstva, kao i praktične primjene MRS i MSFI. To podrazumijeva praktično računovodstvo, primjenu MRS i MSFI, sastavljanje finansijskih izvještaja i poreznog bilansa.Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva i omogućavanje polaznicima da razumiju MRS i MSFI, nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu. 

Ovaj modul podrazumijeva poznavanje osnova knjigovodstva.

2. OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE a)     Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), Primjena MRS i MSFI u sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja;
b)  Sistem dvojnog knjigovodstva;
–   poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva –  dnevnik i glavna knjiga;
–   kontni okvir i kontni plan;
c)  Računovodstvo stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava: nekretnine, postojenja i oprema, nematerijalna imovina, goodwill, biološka imovina, investicijske nekretnine, donacije dugoročne imovine;
d)  Revaloziracija i mjerenje po fer vrijednosti dugoročne materijalne imovine – efekti na dobit i gubitak u finansijskim izvještajima;
e)  Računovodstvo zaliha: trgovačka roba, proizvodnja, obuhvat proizvodnih troškova, vođenje radnog naloga, proizvodne usluge;
f)  Računovodstvo proizvodnje;
g)  Vrednovanje zaliha i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izvještajima;
h)  Računovodstvo potraživanja i obaveza: otpis i procjena otpisa, porezno priznat otpis potraživanja, računovodstvo kredita;
i)  Rezervisanja: mjerenje, procjena i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izveštajima, porezno priznat trošak rezervisanja;
j)  Računovodstvo kapitala: raspored dobiti, pokriće gubitka, revalorizacione rezerve;
k)  Događaji nastali nakon datuma bilansa stanja;
l)  Praktična primjena ovo modula i praktična primjena MRS i MSFI na programu e-računovodstvo;
m)  Završna knjiženja, „zatvaranje“ konta prihoda i rashoda, izračun poslovnog rezultata i knjiženje poreza na dobit;
n)  Sastavljanje finansijskih izvještaja;
o)  Sastavljanje Poreznog bilansa;
2.1. REZULTATI OBUKE Nakon edukacije iz Modula 2 – Napredno računovodstvo polaznici dobijaju veći stepen znanja u smislu praktičnog računovodstva, primjene MRS i MSFI u poslovanju, razumjevanje efekata računovodstvenih promjena i procjena vrijednosti, poznavanje efekata na porez na dobit, i sastavljanja finansijskih izvještaja i Poreznog bilansa.
3. TRAJANJE OBUKE 8,5 sedmica / 17 dana po tri časa / ukupno 51 čas:
a)   Uvodi i upoznavanje (3 časa)
b)   Praktično računovodstvo – prema tematskim cjelinama, kombinovano teorijski i praktični dio (39 časova)
c)   Priprema i izrada financijskih izvještaja i izrada Poreznog bilansa (7 časova)
d)   Provjera stečenog znanja (3 časa)
4. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

4.1.Način izvođenja nastave 1. predavanje – teorijski dio                       40%
2. vježbe                                                     40%

 

3. diskusije                                                 20%

Učešće u ocjeni (%)

4.2. Sistem ocjenjivanja 1.Ispit          80%
2.Zadaća         15%
3.Prisustvo obuci          5%
5.LITERATURA
  • Priručnik “Napredno računovodstvo
  • Prezentacije predavača + zadaci sa rješenjima u elektronskoj formi
6. CIJENA 510,00 KM sa PDV-om
7. NAPOMENA Ova obuka podrazumijeva poznavanje osnova finansijskog računovodstva.

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.