Modul 1

NIVO: Početni NAZIV:  Osnove knjigovodstva
1. CILJ PREDMETA Modul „Osnove knjigovodstva“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje temeljnih znanja iz knjigovodstva: učenicima, studentima, zaposlenima, kao i onima koji imaju vlastiti biznis.Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.
2. OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE 1. Teorijski dio:

 • Finansijsko knjigovodstvo, knjiženje poslovnih promjena po klasama: stalna sredstva, tekuća sredstva, kapital, obaveze, prihodi i rashodi,
 • Zalihe trgovačke robe i gotovih proizvoda, materijalno knjigovodstvo, zaduženje skladišta i prodavnice, obavezan sadržaj i izrada kalkulacija, nivelacije, prodaja i razduženje zaliha sa skladišta i iz prodavnice,
 • Obračun i knjiženje poreza i doprinosa, obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, obrasci prijave poreza i doprinosa u Poreznu upravu, obračun i knjiženje PDV-a, vođenje KUF i KIF PDV evidencije, priznavanje ulaznog PDV-a, sastavljanje i knjiženje PDV prijave,
 • Blagajničko poslovanje, evidentiranje ulaza i izlaza novčanih sredstava u blagajni, dokumenti koji su obavezan prilog u blagajni, obračun naloga za službeni put,
 • Finansijski izvještaji, Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskom toku, Izvještaj o promjenama u kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje.

2. Praktični dio:

 • Evidentiranje svih poslovnih promjena koje su rađene u teoretskom dijelu obuke u knjigovodstvenom softveru Billans e-računovodstvo.
2.1. REZULTATI OBUKE
 • Nakon stečenog osnovnog znanja iz knjigovodstva svaki polaznik će moći da obavlja osnovne poslove iz oblasti knjigovodstva i da razumije osnovne poslovne promjene i pojmove vezane za knjigovodstvo.
 • Nakon stečenog znanja polaznici će se moći dalje educirati u oblastima računovodstva, poreza i finansijskog izvještavanja.
3. TRAJANJE OBUKE 7 sedmica / 14 dana po tri časa / ukupno 42 časa:

 • Uvod  i upoznavanje sa osnovama računovodstva (3 časa),
 • Osnove računovodstva, kombinovano teoretski i praktični dio (36 časova), od toga:
  • dugoročna imovina (6 časova),
  • zalihe (9 časova),
  • novčana sredstva, blagajničko poslovanje i potraživanja (6 časova),
  • obaveze (3 časa),
  • porez na dohodak i PDV (9 časova),
  • kombinovane vježbe (3 časa),
 • Provjera stečenog znanja (3 časa).
4. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

4.1.Način izvođenja nastave 1. predavanje – teorijski dio                       40%

 

2. rad u programu e-računovodstvo           40%

 

3. diskusije                                                 20%

Učešće u ocjeni (%)

4.2. Sistem ocjenjivanja 1.Ispit                                                       80%
2.Zadaća                                                   15%
3.Prisustvo obuci                                        5%
5.LITERATURA
 • Priručnik “abc Knjigovodstvo”
 • Prezentacije predavača + zadaci sa rješenjima u elektronskoj formi
6. CIJENA 450,00 KM sa PDV-om
7. NAPOMENA Ova obuka je basic i ne podrazumijeva posjedovanje određenog predznanja.

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.