PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

budzet

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13 i 103/13), u poglavlju II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA, u tački 3. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20003452-22″ zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001062-13“.

2. U tački 5. podtačka 5.1. riječi: “UniCredit Bank d.d. broj: 338-900-22115294-91″ zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98″.

U podtački 5.2. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20001532-59″ zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001065-04“.

U podtački 5.3. u stavu 1. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20004893-64″ zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001064-07“.

U podtački 5.4. u stavu 1. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20002572-43″ zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001063-10“.

3. U tački 6. riječi: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20003452-22″ zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001062-13“.

4. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 24.3. u alineji 2. riječi: “UniCredit Bank d.d. broj 338-900-22115294-91″ zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98“.

U alineji 3. riječi: “UniCredit Bank d.d. broj 338-900-22115294-91″ zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98“.

5. U podtački 25.1. Računi javnih prihoda, pod I RAČUN JAVNIH PRIHODA BUDŽETA FEDERACIJE, pod rednim brojem 1. riječi: “UniCredit Bank d.d. broj: 338-900-22115294-91″ zamjenjuju se riječima: “Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98“.

6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 11/14 od 12.02.2014. godine

4 comments

  1. Pingback: cheats hay day

  2. Pingback: alkaline water

  3. Pingback: alkaline water machine

  4. Pingback: cat 4 brother

Scroll To Top