About the author

doc. dr sc. Edin Glogić

Doktor ekonomskih znanosti/nauka, Certificirani računovođa, Ovlašteni interni revizor, Stalni sudski vještak ekonomske struke, profesor na visokoj školi, docent. Predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH. Istraživački interesi: računovodstvo, računovodstveni informacioni sistemi, interna revizija, finansijsko izvještavanje, analiza finasijskih izvještaja. Članstvo u profesionalnim udruženjima: Aktivan član Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Udruženja/Instituta internih revizora BiH.

Related Articles

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.